coworking nema nekdo kancl v krpoli (idealne pobliz Skacelova, Slovanske namesti), kam bych se mohla 1-2 dny v tydnu zasit? nebo nekdo s podobnym planem?